Twee Leden Raad van Toezicht 

0
6
Twee Leden Raad van Toezicht
Arnhem

Voor NL Actief is Aardoom & de Jong op zoek naar toezichthouders met een hart voor sport, bewegen en ondernemerschap. Wilt u vanuit ervaring en expertise de branche verder brengen en inspelen op de kansen voor de sector en voor een gezond en vitaal Nederland? Heeft u een duidelijke visie op uw rol als toezichthouder en uw meerwaarde voor deze organisatie? Dan komen we graag in contact.

Functieomschrijving

NL Actief maakt een transitie door naar een Raad van Toezicht-model. Dit leidt tot wijzigingen in de governance van de organisatie. Zo verschuift de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het bestuur naar een directeur-bestuurder en start een Raad van Toezicht. NL Actief volgt de Code Goed Sportbestuur.

De Raad van Toezicht:

1. Toetst op het realiseren van de doelen van NL Actief. Het toezicht strekt zich in ieder geval uit tot:

a. De goedkeuring van strategisch beleid, de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening.

b. De goedkeuring van reglementen.

c. Het geven van een raadgevende stem in de algemene vergadering.

d. Het goedkeuren van bestuursbesluiten zoals nader uitgewerkt in het algemeen reglement.

2. Staat de directeur-bestuurder met raad en daad terzijde en kan ook op eigen initiatief advies uitbrengen aan de directeur-bestuurder. De leden van de Raad zijn als klankbord voor de directeur-bestuurder beschikbaar.

3. Treedt op als werkgever van het bestuur:

a. De benoeming, schorsing en het ontslag van bestuurder(s).

b. Het vaststellen van de bezoldiging van bestuurder(s).

4. Kan optreden als ambassadeur voor de organisatie.

De Raad van Toezicht van NL Actief zal bij aanvang uit 4 leden gaan bestaan. De voorzitter van de Raad wordt in functie benoemd. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar, de directeur-bestuurder en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

Functie-eisen

De leden van de Raad van Toezicht voldoen allen aan de volgende kwaliteiten:

 • Analytisch sterk.
 • In staat om een integrale belangenafweging te maken.
 • Wil werken vanuit vertrouwen en kan denken in kansen.
 • kan balans houden tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Is beschikbaar in tijd en commitment.
 • Is rolvast als toezichthouder:

  • Het beleid van de vereniging en het functioneren van de bestuurder te toetsen.
  • Het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan.
  • Werkgever van de bestuurder.
  • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen uitoefenen.

Als Lid Raad van Toezicht beschik je in elk geval over de volgende kennis en ervaring:

 • Affiniteit met de doelstelling van de vereniging. Mensen met een ‘sporthart’ die gericht zijn op gezond leven.
 • Bestuurlijke ervaring en een brede maatschappelijke oriëntatie.
 • Een duidelijke visie op good governance (aansluiten op de governance code) en modern toezicht houden.
 • Kennis en inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan NL Actief stellen.

Zonder dat deze kenmerken in één persoon verenigd zijn, zoekt NL Actief:

 • Expertise op het vlak van positioneringsvraagstukken, public relations, marketing en/of innovatie.
 • Ervaring in de zorgsector.
 • Ervaring met bestuurlijke processen en verhoudingen in een publieke omgeving.
 • Ervaring in wetenschap of (sport)innovatie.
 • Expertise op het vlak van financiën en bedrijfsvoering.

Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

Bedrijfsprofiel

NL Actief is de branchevereniging van erkende sport- en bewegingscentra. Bij NL Actief zijn meer dan 1200 locaties met in totaal 3 miljoen fitnessconsumenten aangesloten. Daarmee is NL Actief de grootste sportorganisatie van Nederland. De organisatie ondersteunt de aangesloten ondernemers op het gebied van bedrijfsvoering, personeel, kwaliteit, product- en methodiekontwikkeling. NL Actief beheert ook de online kwaliteitsregisters FITNED.nl (beroepsregister), een keurmerk voor sport- en beweegbedrijven op nlactief.nl/sportaanbod en het netwerk van NL Actief Preventiecentra daarbinnen. Daarnaast ontwikkelt, coördineert en examineert NL Actief de erkende opleidingen op het gebied van training en coaching van onze beroepsprofessionals.

Vanuit een compact en gedreven bureau worden de leden ondersteund. Dat doen men onder andere door sporten of bewegen toegankelijk te maken en sport en bewegen in te zetten als interventie of als middel om (sociaal-maatschappelijke) impact te genereren.

NL Actief ziet haar leden als een krachtig en innovatief collectief met wie de branchevereniging in co-creatie vooroploopt als het gaat om sociaal-maatschappelijke innovatie en vernieuwing. NL Actief heeft de ambitie om door te groeien van 3 naar 6 miljoen fitnessconsumenten in de toekomst. Dat lukt alleen als op brede schaal aansluiting wordt gevonden bij andere domeinen, zoals bijvoorbeeld de zorgsector.

De missie van NL Actief is:

NL Actief ontwikkelt en borgt de kwaliteit in de fitnessbranche en draagt eraan bij dat meer mensen gaan sporten en bewegen. Doel is om de ontwikkeling, de kwaliteit, de maatschappelijke positie en het succes van de ondernemende aanbieder van sport en bewegen te bevorderen.

De visie van NL Actief is:

NL Actief levert een belangrijke bijdrage aan welzijn, gezondheid en vitaliteit in Nederland. Daarnaast zorgen de leden van NL Actief voor sociale binding in een ongedwongen sfeer en een veilige sportomgeving. NL Actief en haar netwerk zijn een onmisbare schakel bij vorming en realisatie van beleid op het gebied van gezondheid, vitaliteit en duurzaamheid in Nederland.

Hiermee vertegenwoordigt NL Actief een omvangrijk vitaliteitsnetwerk met maatschappelijke impact.

NL Actief staat in de komende periode voor de volgende uitdagingen:

 1. Groei van NL Actief met behoudt van diversiteit in leden: binden van verschillende professionals in één branchevereniging voor de sector.
 2. Positioneren van NL Actief als organisatie voor gezonde leefstijl met maatschappelijke impact. Aansluiten bij andere branches en sectoren.
 3. Toekomstig financieel beleid.

Meer informatie vindt u hier: www.nlactief.nl.

Raad van Toezicht

NL Actief hanteert momenteel een model van een toezichthoudend bestuur. Een bestuur dat niet alleen toezichthouder en werkgever is van de Algemeen directeur en Adjunct-directeur, maar ook strategisch sparringpartner en verbinder is.

In het nieuwe Raad van Toezicht-model vergadert de RvT tenminste zesmaal per jaar in het bijzijn van de Directeur-bestuurder en de directeur. Mede afhankelijk van interne en externe ontwikkelingen vindt in andere settingen overleg plaats en kan ieder lid naar eigen invulling meer betrokken zijn.

De leden van de raad van toezicht worden door de algemene vergadering benoemd op voordracht van de Raad van Toezicht voor een zittingstermijn van drie jaar. Leden kunnen tweemaal worden herbenoemd.

De Raad van Toezicht kent een financiële audit- en remuneratiecommissie. De leden hebben aantoonbare ervaring op een van die terreinen, maar zijn gezamenlijk integraal verantwoordelijk.

Arbeidsvoorwaarden

De vergoeding voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van NL Actief is marktconform. Daarnaast worden reiskosten vergoed.

Procedure

Bij de werving en selectie laat NL Actief zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong.

Een referentiecheck en diplomacheck kunnen deel uitmaken van deze procedure. Solliciteren kan via het sollicitatieformulier op onze website.

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 27 november 2022 tegemoet. NL Actief streeft naar benoeming per 1 januari 2023.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in